Dhodak Plant

Baharwali, Dhodak,
Tehsil Taunsa Sharif, DG Khan